Stok Dakkapellen

Uw wens is ons doel.

Stok Dakkapellen, gevestigd te IJsselmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stok Dakkapellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stok Dakkapellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Aan de hand van de door uw verstrekte gegevens u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Delen van persoonsgegevens met derden

Stok Dakkapellen verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stok Dakkapellen gebruikt geen cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stok Dakkapellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@stokdakkapellen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stok Dakkapellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stok Dakkapellen via administratie@stokdakkapellen.nl.